VĨNH LONG
NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC - THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC

Dự kiến thi: cuối tháng 5 2023

Tài liệu tham khảo thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh vĩnh long 2019:

 1. Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành năm 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).
 2. Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 3. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 4. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, Hội nghị lần thứ 6 Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 5. Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.
 6. Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 7. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 8. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
 9. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
 10. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
 11. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.
 12. Luật Cán bộ, công chức năm 2008. 
 13. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.
 14. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
 15. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật công chức.
 16. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 17. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 18. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X.
 19. Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Trích nguồn: https://snv.vinhlong.gov.vn/

Đăng ký thi thử phần mềm như thi thật Kiến thức chung Vĩnh Long

* Kiến thức chung & tiếng anh

trắc nghiệm kiến thức chung chuyên viên chính   Tiếng anh giảng viên chính
 • Phần mềm trắc nghiệm KTC bao gồm: danh mục câu hỏi bám sát theo yêu cầu của hội đồng thi và đề thi thử để thử sức. (Tặng tài liệu viết luận cho anh/chị khi đăng ký khóa KTC )
 • Phần mềm trắc nghiệm TA bao gồm: đầy đủ các dạng và 12-15 thì cơ bản theo chuẩn khung B1 châu Âu (Tặng tài liệu cô đọng)
 

* Bài thi viết luận

- Hình thức ôn thi: trực tuyến qua zoom
Trực tiếp tại trường (nếu anh/chị có nhu cầu, và đăng ký theo nhóm)
- Giảng viên: Chuyên gia 3M
- Nội dung: Phân tích vấn đề trọng tâm cho bài viết luận + KTC để có chiến lược ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi một cách hợp lý nhất, nhằm thu được kết quả cao. Hỏi đáp (nếu có)
- Học phí: 1.000.000đ/người

Đăng ký theo nhóm mời liên hệ trực tiếp qua zalo 085.664.1003 zalo.me/0856641003 để có mức giá tốt hơn

Tặng: tài liệu cô đọng ngữ pháp tiếng Anh chuẩn khung B1 Châu âu


Hướng dẫn thanh toán:
Vietcombank - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
Số tài khoản: 1017739645
Chủ tài khoản: DO VAN HUNG
Nội dung chuyển khoản ghi rõ: "Tên + sđt + CVCVL"
Ví dụ: "Tran kien 091972501 CVCVL"

Xác nhận thanh toán:
Sau khi bạn chuyển khoản thành công, vui lòng gửi ảnh CK thành công qua zalo 0856641003 zalo.me/0856641003
Xác nhận thanh toán thành công và nhận hướng dẫn vào lớp học.

Thông tin liên hệ:
Hotline: 085 664 1003 - 0334 662 988